Useat eri toimijat ovat allekirjoittaneet kantelun Valviran päätöksestä lopettaa synnytystoiminta Oulaskankaalla.
Voimakkaita tunteita herättänyt päätös sai toimijat keräämään voimansa ja laatimaan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Kantelu on kirjattu päivämäärällä 20.11.2018. Seutumajakka julkaisee sen lukijoilleen muokkaamattomana.

Kantelu Valviran päätöksestä Dnro v/43173/2018 (7.11.2018)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on otsikossa mainitulla päätöksellä päättänyt, että synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa tulee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti lopettaa 31.12.2018 mennessä.
Valviran päätös sisältää monia sellaisia viittauksia, joiden perusteella voidaan todeta, että päätös perustuu osittain virheellisiin tietoihin.
Lisäksi päätöksessä on kohtia, joiden osalta valvontaviranomaisen olisi kuulunut joko pyytää lisäselvityksiä asiassa ja/tai ohjeistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä.
Me kantelun tekijät haluamme seuraavassa nostaa esiin muutamia Valviran päätökseen sisältyvistä puutteita/virheitä, joiden merkitys synnytystoiminnan lopettamispäätöksen osalta on syytä tutkituttaa uudelleen:
1. Vastasyntyneiden hoidon osalta Valviran päätöksen perusteluissa keskitytään niiden toimien arvioimiseen, joita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on korkeimman hallinto-oikeuden 13.4.2018 antaman päätöksen jälkeen tehnyt tai suunnitellut tekevänsä.
Kokonaan huomiotta on jätetty toimenpiteet, joita on tehty PohjoisSuomen hallinto-oikeuden päätöksen ja em. kho:n päätöksen välillä.
Valviran mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ole toimittanut selvitystä OYS:n ja Oulaskankaan sairaalan työnjaosta.

Käsityksemme mukaan lupaviranomaisella on ollut tieto työnjaosta, ja lupaviranomaisen pitää tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä ennen asian ratkaisemista.
Päätöksen perusteluissa mennään korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen taakse, kun ko. päätöksessä lääkäreiden perehtymisen ja osaamisen osalta tyydytään toteamaan niiden olevan ”epäselvää”.
Lupaviranomaisella on tai pitää olla parempi käsitys osaamisen tasosta kuin korkeimmalla hallinto-oikeudella. Sama toistuu kätilöiden pätevyyden arvioinnissa, kun pätevyyttä mitataan ainoastaan lisäkoulutuksen määrällä. Kätilöiden peruskoulutus kestää 4,5 vuotta, ja jos jo peruskoulutuksen jälkeen kätilöillä ei ole valmiuksia synnytysten hoitoon, on Suomessa pikaisesti parannettava koulutustasoa.
Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Markku Tervahauta ja lääkintöneuvos Timo Keistinen ovat olleet keskeisiä valmistelijoita ns. päivystysasetuksessa.
Ministeri Annika Saarikon 17.07.2018 antamassa, synnytysten määrää koskevassa poikkeamisluvassa arvioidaan myös laatuvaatimusten Oulaskankaalla täyttyvän. Asiaa koskevassa tiedotteessa em. valmistelijat Tervahauta ja Keistinen ovat lisätietojen antajina, joten he lienevät parhaita asiantuntijoita arvioimaan laatukriteereitä.

2. Aikuisten tehohoitoa ja tehovalvontaa koskevassa perustelussaan
Valviran toteaa, että korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen Oulaskankaalle on ryhdytty perustamaan tehovalvontayksikköä.
Myös tässä perusteluosassa läpitunkevaa on Valviran vähättelevä suhtautuminen tehtyihin toimenpiteisiin. Sen sijaan, että lupaviranomainen olisi aktiivisesti ohjeistanut asiassa, tyydytään toteamaan neljä kertaa ”ei käy ilmi” – tyyppisesti mahdolliset puutteet. Vastauksia olisi saanut pyytämällä. Myös tutustuminen paikan päällä olisi ollut mahdollista ja sairaanhoitopiiri varasi siihen mahdollisuuden ja toivoi, että käynti olisi toteutunut.

3. Radiologian ja soveltuvan kirurgisen erikoisalan erikoislääkärin saatavuuden osalta on Oulaskankaalla ja sairaanhoitopiirissä tehty suunnitelmia, jotka kestävät vertailun moneen muuhun synnytyksiä hoitavan sairaalan valmiuksiin. Käsityksemme mukaan Suomessa on useita sairaaloita, joissa on vastaavia järjestelyitä kuin mitä Oulaskankaalla on tehty ja suunniteltu. Suunnitelmat ovat täytäntöön pantavissa.

Valvira perustaa päätöksensä useisiin säännöksiin, mm. Suomen perustuslakiin. Tässä kohtaa haluamme, että suomalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, ja jos Oulaskankaan sairaalan järjestelyitä synnytystoiminnan turvaamisessa ei pidetä riittävinä, Valviran lupaviranomaisena tulee lopettaa synnytykset myös muissa sairaaloissa ja vastaavissa olosuhteissa. Tässä kohtaa kriteereinä synnytystoiminnan jatkumiselle ei saa olla sairaalan ”statusluokitus” eikä varsinkaan korkeat synnytysmäärät, koska silloinhan riskit kumuloituvat.

4. Muutoksenhaun osalta Valviran päätökseen on kirjattu, että ”tähän päätökseen ei
saa hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 $ 1 mom. perusteella hakea valittamalla muutosta.
Em. lainkohdassa todetaan: ”Päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.” Käsityksemme mukaan valitusosoitus (tässä tapauksessa valituskielto) on virheellinen.

Edellä olevan perusteella katsomme, että Valviran päätös Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopettamista koskevassa asiassa on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, perustuu osittain vanhentuneisiin tietoihin ja asettaa Oulaskankaan sairaalan toiminta-alueen asukkaat perustuslain turvaaman yhdenvertaisuuden sijaan eriarvoiseen asemaan suhteessa vastaaviin tilanteisiin muiden sairaaloiden alueilla. Lisäksi päätökseen sisältyy virheellinen valituskielto.
Asia tulee palauttaa Valviralle uudelleen käsiteltäväksi ja uuden käsittelyn yhteydessä tulee edellyttää, että valvontaviranomaisella on käytössään kaikkia synnytyksiä hoitavien sairaaloiden ajantasaiset tiedot sairaaloiden tiloista, laitteista ja välineistä sekä henkilöstöstä ja henkilöstön pätevyydestä. Vasta näiden selvitysten jälkeen Valviralla on edellytykset toimia Suomen perustuslain turvaaman kansalaisten yhdenvertaisten kohtelun mukaisesti niin Oulaskankaan sairaalan kuin muidenkin sairaaloiden kohdalla.

Kansanedustajat
Antti Rantakangas,
Juha Pylväs,
Hanna-Leena Mattila
Hanna Halmenpää,
Katja Hänninen

Hannu Kaartinen
kaupunginjohtaja
Kai Pajala
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot